Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Gmina Blachownia przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w ramach środków Funduszu Solidarnościowego

 

CEL

Celem programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego i samodzielnego oraz aktywnego życia. Świadczenie usług asystencji osobistej ma na celu poprawić również funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku oraz włączyć ją w życie społeczne.

ADRESACI

Adresatami Programu są: dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, osoby z orzeczeniami o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi wyżej, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto dodatkowym założeniem programu jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi Asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka, siostra PCK
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

LICZBA UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

W edycji 2024 r. to 8 osób, w tym:

 • 2 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 5 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną

Gmina Blachownia planuje do grudnia 2024 r., zrealizować  5 160  godzin usług. Na realizację zadania pozyskano środki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania: 272 544,00 zł, całkowita wartość: 277 544,00 zł.

WAŻNE

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Zgłoszenie uczestnika nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w programie.

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Więcej informacji o Programie na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia---edycja-2024

Kwalifikacji do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 dokonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie;

 • karty zgłoszeniowej,
 • karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
 • klauzuli rodo
 • oświadczenia osoby wskazanej na asystenta
 • oświadczenia Kandydata na Uczestnika Programu o wskazaniu osoby realizującej usługę asystencji osobistej
 • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

Zgłoszenia do uczestnictwa w programie dotyczące należy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

ul. Miodowa 4a, 42-290 Blachownia

Osoby wskazane do kontaktu:

Ewa Kraszewska, Aleksandra Szymanek tel. 34 327 18 05, 34 327 15 69

karta-zgloszenia-aoon-2024

karta-zakresu-czynnosci-aoon-2024

oswiadczeniekandydataowyborzeosoby-aoon-2024

oswiadczenieosobywskazanejnaasystenta-aoon-2024

klauzula-informacyjna-aoon-2024

klauzula-informacyjna-rodo-aoon-2024

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny obchodzą

Zegar