Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mopsblachownia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 26.09.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.10.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • nie wszystkie dokumenty PDF są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, brak znaczników sekcji nawigacyjnych czy tytułów, itp.).
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż MOPS i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd oraz w nawigacji

Serwis jest zgodny z mechanizmem WCAG 2.0. Strona zapewnia możliwość powiększenia czcionki oraz zwiększenia kontrastu, za pomocą funkcji umieszczonych na górze serwisu. W treści strony widoczne są odnośniki. Na stronie znajduje się również wyszukiwarka treści.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz myszki komputerowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Ziółek, mopsbla@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3271 805. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą

Zegar